San Francisco Arts Relief Fund

FONDOS DE AYUDA PARA LAS ARTES DISPONIBLES AHORA! 

El lunes 23 de marzo de 2020, el Alcalde London N. Breed  anunció un fondo de ayuda para proporcionar apoyo financiero a nuestra comunidad artística durante la emergencia COVID-19. 

La Comisión de las Artes de San Francisco y Grants for the Arts colaboraron para establecer estos dos programas para financiar con socios privados de confianza, Northern California Grantmakers’ Arts Loan Fund (ALF) y Center for Cultural Innovation (CCI). 

Los enlaces para solicitar los fondos de ayuda artística de la Ciudad ya están disponibles: 

Para préstamos artísticos, haga clic en el enlace ALF COVID-19 Préstamo de Emergencia: ttps://www.artsloanfund.org/covid-19-emergency 
Para las subvenciones artísticas, haga clic en el enlace del CCI’s SF Fondo de Ayuda de Artes y Artistas: https://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm

La Ciudad esta consciente de la crisis financiera que la pandemia de COVID-19 está causando a artistas y organizaciones artísticas en nuestra comunidad. Estos fondos desplegarán recursos muy necesarios lo más rápido posible en la comunidad. 

Hemos reunido una lista de recursos artísticos y culturales adicionales, disponibles aquí. Se está desplegando asistencia a nivel federal, estatal y local en los sectores público y privado. Lo alentamos a acceder a todo lo que está disponible para ayudarlo a través de la emergencia COVID-19. Póngase en contacto con los proveedores de servicios directamente si tiene preguntas. 

Por favor, esté seguro y manténgase saludable. Para obtener más información sobre la respuesta de la Ciudad a COVID-19, llame al 311, y para actualizaciones oficiales, regístrese en el servicio de alerta de la Ciudad: envíe un mensaje de texto con COVID19SF al 888-777. 

 

MAYROON NANG AVAILABLE NA MGA PONDO UPANG MAKATULONG SA MGA ARTISTA (ARTS RELIEF FUNDS)!

Sa Lunes, Marso 23,2020, inanunsyo ni Mayor London Breed ang pondo sa pagtulong sa mga artista (relief fund) upang magbigay ng pinansyal na tulong para sa ating komunidad ng mga artista sa panahon ng emerhensya ng COVID-19.  

Nakipagtulungan ang San Francisco Arts Commission at ang Grants for the Arts upang itayo ang dalawang programa na pagpondo na ito kasama ang kanilang pinagkakatiwalaan ng mga kasosyo sa pribadong sektor, ang Northern California Grantmakers’ Arts Loan Fund (ALF) at ang Center for Cultural Innovation (CCI). 

Ang mga link para mag apply para sa mga pondo ng pagtulong sa mga artista ng City ay maari nang puntahan ngayon: 

Para sa mga art loan, i-klik ang ALF COVID-19 Emergency Loan link: https://www.artsloanfund.org/covid-19-emergency 
Para sa mga grant para sa arte, i-klik ang CCI’s SF Arts & Artists Relief Fund link: https://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm
 
Alam ng City na naging sanhi ang pandemya ng COVID-19 sa pinansyal na krisis na nararanasan ngayon ng mga artista at mga organisasyon ng sining sa ating komunidad. Mabilis na maibibigay ang mga mahalagang pondo na ito upang makatulong sa mga mahalagang pangangailangan.  

Inilista namin dito ang karagdagang mga impormasyon ng resources para sa sining at kultura. Mayroong tulong na nanggagaling sa pederal, estado, at lokal na antas ng gobyerno at sa mga pampubliko at pribadong sektor. Hinihikayat namin kayo na i-akses ang lahat ng maaaring makukunan na tulong sa panahaon ng emerhensya ng COVID-19. Kung mayroon kayong mga katanungan, dapat diretso ninyo kontakin ang mga nagbibigay ng serbisyo (service provider). 

Mangyaring maging ligtas at alagaan ang inyong kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon sa sagot ng City sa COVID-19, tumawag lamang sa 311, at para sa opisyal na balita, dapat mag sign-up para sa serbisyo ng alert ng City: mag-text sa COVID19SF to 888-777. 


藝術援助基金現在可供申請! 

請點擊此處

2020 年 3 月 23 日星期一,倫敦·布里德 (London N. Breed) 市長宣布成立一項救濟基金,以求在新冠 (COVID-19) 疫情緊急情況下為我們的藝術界提供財務支持。

三藩市藝術委員會 (The San Francisco Arts Commission) 和藝術資助基金會 (Grants for the Arts) 與值得信賴的私人合作夥伴—北加州資助人藝術貸款基金會 (Northern California Grantmakers’ Arts Loan Fund, ALF) 和文化創新中心 (Center for Cultural Innovation, CCI) 合作建立了這兩項資助專案。

申請本市藝術援助基金的連結現在可用:

要申請藝術貸款,請點擊 ALF COVID-19 緊急貸款連結

要申請藝術資助,請點擊 CCI 的三藩市藝術和藝術家援助基金連結

本市了解新冠疫情對我們社區的藝術家和藝術組織帶來的財務危機。這些資金將儘快向社區調撥急需的資源。

我們編列了一份其他藝術和文化資源的列表,請按此處查閱。聯邦、州和地方各層級都正為公共和私營部門提供援助。我們鼓勵您獲得所有可用的援助,以幫助您渡過新冠疫情緊急情況。如果您有任何疑問,請直接與服務提供者聯繫。

請注意安全並保持健康。有關本市對新冠疫情的回應的更多資訊,請致電 311,有關官方更新資訊,請註冊本市的警報服務:發送簡訊 COVID19SF 到 888-777。

What's Coming Up

Public Meeting

Executive Committee Meeting

December 18
/
1:00 PM to 2:30 PM

Hybrid: 401 Van Ness | Rm 125 and Online
Public Meeting

Visual Arts Committee Meeting

December 16
/
2:00 PM to 6:00 PM

Hybrid: City Hall | Rm 408 and Online
Public Meeting

Civic Design Review Committee Meeting

December 11
/
2:00 PM to 4:00 PM

Hybrid: City Hall | Rm 408 and Online
Public Meeting

Community Investments Committee Meeting

December 09
/
1:00 PM to 3:00 PM

Hybrid: City Hall | Rm 416 and Online