Last Chance to Take Our Survey

Llene esta encuesta, 這項調查有, Ang survey ay maaaring makuha

Two dancers dressed in pink and white dancing in front of City Hall

RAW Dance. Photo by J. Astra Brinkmann

In an effort to better understand our local arts ecosystem, ensure equitable distribution of resources, and pursue solutions to affordable housing for artists and arts workers in San Francisco, the Arts Commission and Grants for the Arts have issued a brief survey to collect demographic, income and space needs data. Please take just 10 minutes to fill it out! Thank you!

Start Survey

ESPAÑOL

Como usted sabe, la SFAC actualmente está llevando a cabo una encuesta de nuestra comunidad artística local (artistas y trabajadores de la cultura). Le escribo porque necesitamos su ayuda para hacer un último esfuerzo para nuestra encuesta, la cual se cierra en un par de semanas. ¿Le puedo pedir que comparta esto a través de las redes sociales? Además, por favor anime a todos en su organización a que la contesten. 

En un esfuerzo por entender mejor nuestro ecosistema local de las artes, asegurar la distribución equitativa de los recursos y buscar soluciones a la vivienda económicamente accesible para los artistas y los trabajadores de las artes en San Francisco, la Comisión de las Artes y Grants for the Arts han publicado una encuesta breve para recopilar datos demográficos, de ingresos y de necesidades de espacio. Por favor, ¡tómese sólo 10 minutos para llenarla! ¡Gracias!

La encuesta está disponible en español

 

中文


如您所知,SFAC正在對我們當地的藝術家社群(藝術家和文化工作者)進行人口普查。本信的目的是請您幫我們為這項將在幾週內結束的調查做最後一次推動。煩請您透過社交媒體分享這項訊息,也請鼓勵貴組織的每個人填寫問卷。

為了更好的了解我們當地的藝術生態系統,確保資源的公平分配,並為三藩市的藝術家和藝術工作者尋求可負擔住房的解決方案,藝術委員會和藝術獎助展開了一項簡短的問卷調查,以收集人口統計、收入和空間需求的資料。請花十分鐘填寫問卷!謝謝您!

中文

 

TAGALOG

Gaya ng alam ninyo, ang SFAC ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang sensus tungkol sa  komunidad ng ating lokal na artist (mga artist at mangagawa sa larangan ng kultura). Sumusulat ako sa dahilang kailangan namin ang inyong tulong na gawin ang huling pagsisiskap para sa aming survey, na matatapos sa loob ng mga dalawang linggo. Maaari kaya ninyong ibahagi ito sa pamamagitan ng social media? Gayon din, mangyari lamang pong hikayatin ang lahat sa inyong organisasyon na sagutan ito.

Sa pagsisikap na lalong maunawaan ang ecosystem ng ating lokal na sining, tiyakin ang pantay na pamamahagi ng mga pantulong, at maghanap ng mga solusyon sa abot-kayang pabahay para sa mga artist at manggagawa sa larangan ng sining sa San Francisco, ang Arts Commission and Grants for the Arts ay nagpalabas ng maikling survey para mangalap ng mga datos sa demograpiko, kita at pangangailangan sa espasyo. Mangyaring maglaan lamang ng 10 minuto upang sagutan ang survey! Salamat po!

Sagutan po ang survey na ito sa Tagalog

If you have further question, please email Dr. Anh Thang Dao-Shah, Senior Racial Equity and Policy Analyst at anhthang.dao-shah@sfgov.org.

What's Coming Up

Public Meeting

Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners

May 07
/
1:00 PM to 4:00 PM

War Memorial Bldg | Rm 125
Public Meeting

Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners

May 07
/
1:00 PM to 4:00 PM

War Memorial Bldg | Rm 125
Public Meeting

Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners

May 07
/
1:00 PM to 4:00 PM

War Memorial Bldg | Rm 125
Public Meeting

Advisory Committee of Street Artists and Crafts Examiners

May 07
/
1:00 PM to 4:00 PM

War Memorial Bldg | Rm 125